Saturday, September 8, 2007

DIỄN HÀNH - TIN TRÊN BÁO NGƯỜI VIỆT ONLINE...

Tin về Cuộc Diễn Hành trên báo Người Việt Online:

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=65532&z=3

No comments: